NACIONALINĖ (LIETUVOS) KARIKATŪRISTŲ ASOCIACIJA

Nacionalinė karikatūristų asociacija „Humor Sapiens“

  Aš esu katinas, vaikštau kur noriu ir kada noriu...  

Nacionalinė karikatūristų asociacija „Humor Sapiens“.
 

Nacionalinė karikatūristų asociacijaHumor Sapiens” yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis narių karikatūristų, satyrikų ir humoristų, bei kitų humoristinių žanrų atlikėjų kūrybinę veiklą.

NKA  TIKSLAI  IR  UŽDAVINIAI

1.   
Koordinuoti savo narių veiklą;
2.   
Jungti menininkus bendrai veiklai dėl karikatūros meno išsaugojimo, tęstinumo, plėtojimo ir populiarinimo;
3.   
Atstovauti asociacijos ir jos narių interesus valstybinės valdžios, valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose, forumuose ir juos ginti;
4.   
Teikti analitinius straipsnius karikatūros meno tematika Lietuvos žiniasklaidai;
5. 
Rinkti informaciją, konsultuoti savo narius įvairiais karikatūrų valdymo ir komercijos klausimais;
6.     
Organizuoti ir vykdyti leidybinę ir reklaminę veiklą;
7.   
Teikti rekomendacijas kultūrinės politikos formuotojams;
8.   
Skatinti visuomenę būti socialiai ir kultūriškai  aktyviais piliečiais
9.   
Skatinti ir ginti laisvą kūrybą, satyrinio ir humoristinio žanro sklaidą, jos įvairovę ir tautinį savitumą, propaguoti NKA narių kūrybą Lietuvoje ir pasaulyje;
10.   
Rengti ir dalyvauti ruošiant įvairius renginius, parodas, skelbti konkursus, siūlyti kandidatus valstybinėms bei kitokioms premijoms gauti, vykdyti įvairias kūrybines programas;
11.   
Padėti ginti NKA narių kūrybines, profesines, socialines, autorių ir gretutines teises, įstatymų nustatyta tvarka atstovauti NKA nariams;
12. 
Teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos valstybinėms institucijoms dėl ruošiamų ir veikiančių įstatymų bei kitų teisės norminių aktų;
13. 
Bendradarbiauti su svetur gyvenančiais lietuvių bei užsienio dailininkais, rašytojais, Lietuvos ir užsienio meno kūrėjų sąjungomis, kultūros, švietimo, mokslo, gamybinėmis ir komercinėmis organizacijomis, valstybinėmis įstaigomis.

 


Asociacijos narių teisės ir pareigos, naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos:

  1. Asociacijos nariais gali būti bet kurie Lietuvos Respublikos fiziniai asmenys, kurių darbinė veikla arba hobis yra piešimas , humoras ir satyra, taip pat ir kiti Lietuvos Respublikos piliečiai pripažįstantis Asociacijos įstatus.
  2. Asociacijos nariai moka vienkartinį stojamąjį mokestį ir metinį nario mokestį, kurių dydžius ir mokėjimo tvarką kitiems metams nustato Asociacijos Taryba.
  3. Asociacijos narių skaičius neribotas. Minimalus asociacijos narių skaičius yra trys. Naujus narius į Asociaciją priima Taryba. Nariai priimami pateikę prašymą raštu ir sumokėję nustatytą stojamąjį bei nario mokestį. Sprendimą dėl priėmimo į asociacijos narius priima Taryba ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.
  4. Asociacijos nariais tampama nuo tos dienos, kai yra priimtas teigiamas Tarybos sprendimas, sumokėtas stojamasis įnašas ir nario mokestis.
  5. Kiekvienas asociacijos narys gali laisvai išstoti iš asociacijos. Prašymą narys pateikia Tarybai. Išstojant arba pašalinus narį iš asociacijos, įmokėti įnašai, mokesčiai ar kitas turtas, perduotas asociacijai, negrąžinami.
  6. Asociacija turi teisę pašalinti narius iš Asociacijos, jei jie nesilaiko Asociacijos įstatų, jos valdymo organų nutarimų ir teisėtų reikalavimų, kliudo siekti Asociacijos tikslų, viršija savo įgaliojimus arba nemoka nario mokesčių.


Asociacijos Tarybai priėmus sprendimą dėl naujo nario priėmimo, tampama NKA „Humor Sapiens“ nariu.

……………………………………………………………………………………………………………………..

TAIP, AŠ SUTINKU.  KĄ REIKIA DARYTI TOLIAU?

Asmuo, norintis įstoti į NKA „Humor Sapiens“ turi:

a) paduoti prašymą ir užpildytą anketą NKA Tarybai;

b) pristatyti dvi 3×4 cm. savo fotografijas;

c) susipažinti ir laikytis NKA Įstatų;

d) užmokėti stojamąjį mokestį ir metinį nario mokestį.

Stojamasis į NKA mokestis sumokamas per banką.
Užpildant banko blanko formą (Nurodymas pervesti įmokėtus grynuosius pinigus),
grafoje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti savo vardą ir pavardę bei žodžius:
„Karikatūristų asociacijos stojamasis mokestis“.
PVZ:
„Jono Petraičio stojamasis mokestis į Nacionalinę karikatūristų asociaciją“.

Rekvizitai:
Nacionalinė karikatūristų asociacija „Humor Sapiens“
įmonės kodas: 302443524
sąsk. Nr. LT967044060007170356
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Stojamasis (vienkartinis) mokestis į NKA – 30 Eur (trisdešimt eurų).

NKA nario mokestis yra 7,24 Eur (septyni eurai, 24 ct) metams.

 

Nacionalinė karikatūristų asociacija „Humor Sapiens“
įmonės kodas: 302443524
sąsk. Nr. LT967044060007170356
AB SEB bankas
Banko kodas 70440


Asociacijai „Humor Sapiens“
yra suteiktas paramos gavėjo statusas.


Lietuvos karikatūrų portalas

Visos teisės saugomos. © 2009-2021 NKA „Humor Sapiens“.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Karikatūristų asociacijos arba caricatura.lt sutikimą.
Copyright © 2009-2021 NCA „Humor Sapiens“. All rights reserved.